Shqip English
Shërbime financiare

Shërbime dhe konsulenca financiare

Kontabilitet dhe administrim të llogarive.
Përgatitja e raporteve financiare.
Strukturimi i sistemit të kontabilitetit për bizneset e reja.
Përpilim i planeve të biznesit.
Konsulence fiskale dhe mbi taksat.
Këshillim dhe përgatitje plan-biznesi.

Në mënyrë që një kompani të jetë konkurruese dhe me një vazhdimësi afatgjatë është e nevojshme që të dhënat financiare dhe mbajtja e llogarive të jenë të mirë organizuar, të qarta dhe të gatshme në çdo kohë të kërkuar për drejtuesit, ortakët dhe investitorëve. Për këtë arsye zyra jonë realizon një gamë të gjerë shërbimesh mbi kontabilitetin dhe financat si më poshtë:

Konsulence mbi mbajtjen e llogarive
Përveç hartimin të kompjuterizuar të kontabilitetit tuaj të bëra nga stafi ynë me hartimin periodik të buxheteve, llogarimbajtjes, detajeve debiti-kredi, situatave të likuiditetit të rastit, ne jemi në dispozicionin tuaj për të zgjidhur drejtpërdrejt në zyrat tuaja çështjet me menaxhimin e llogarimbajtjes.
Bazuar në një sistem të kompjuterizuar që garanton një përpunimin të shpejtë mujor të të dhënave, ju mund të na besoni qetësisht në të gjitha llogaritë tuaja gjatë vitit.
Në shërbimin e këshillimit të llogarimbajtjes ne frojmë:
 • Kontabilitet dhe administrim të llogarive
 • Përgatitja e raporteve financiare
 • Strukturimi i sistemit të kontabilitetit për bizneset e reja
 • Këshillime mbi kreditë dhe marrëdheniet me bankat
 • Përpilim i planeve të biznesit
 • Trajnim në fushën e mbajtjes së llogarive
 • Konsulence fiskale dhe mbi taksat
Kontrolli i menaxhimit të librit të mbajtjes së llogarive
Kontrolli i menaxhimit, nëpërmjet analizave, raporteve, deklaratave, riklasifikimeve të mundshme të shpenzimeve, përveç instrumente të tjera, është mbështetja e vërtetë për vendimet e biznesit. Gjithnjë e më shpesh, gjithashtu edhe ndërmarrjet e vogla dhe mesatare, duhet të jetë në gjendje, jo vetëm për të ditur të kaluarën, por edhe për të planifikuar zhvillimin duke u përpjekur sa më shumë të jetë e mundur të parashikojnë ngjarjet, edhe me anë të krijimit të buxheteve ekonomike dhe financiare.
Kjo është arsyeja pse krijimi i disa instrumente efikase të mbledhjes së të dhënave, duhet të jetë fleksibile dhe praktike, dhe të lejojnë administratorin / shefin, të planifikojë, të kontrollojë dhe të vendosë.
Duhet theksuar se këto instrumente nuk duhet të jenë të kufizuar vetëm në zonën ekonomike (të ardhurat dhe shpenzimet), por ata duhet të plotësojnë edhe çështjet financiare (p.sh. rrjedhja e parasë dhe pasqyrat financiare) në mënyrë që të parashikojnë kërkesat financiare të kompanisë, duke programimuar kënaqësinë e tyre.
Pjesëmarrja jonë fillon me një analizë që tenton të identifikojë nevojat e konsumatit duke vlerësuar instrumentet e kontabilitetit, kërkesat për informacion për Drejtuesit / Shefat të kënaqur apo jo, dhe zonat që konsiderohen si 'kritike'.
Më vonë, gjithashtu nëpërmjet përmirësimit ose zbatimit të sistemeve profesionale analitike të kontabilitetit, gjithashtu me ndihmën e software, të dhënat ekonomike do të klasifikohen për të krijuar dhe arritur një rregullsi të vendosur me vetë klientin:
 • Buxhetet ekonomike dhe/ose financiare, edhe për produktin
 • Deklaratat ekonomike dhe/ose financiare, edhe për produktin
 • Analiza buxhetore, të llogaritur për të gjithë treguesit
 • Analiza e shpenzimeve
 • Vendndodhja e kostove direkte dhe indirekte, të ndryshueshme dhe fikse
 • Llogaritja dhe kontrolli i shpenzimeve të produktit ose nëpunësve të dyqanit
 • Raportimi për drejtimin, edhe me sistemet e treguesve
 • Raportimi për kompaninë mëmë (në rastin e shoqërive shumëkombëshe)
Në mënyrë që të garantojmë:
 • shpejtësi
 • korrektësi
 • efektshmëri
 • menjëherëshmëri
 • personalizim
 • fleksibilitet në kohë
Krijimi, Ndryshimi, Mbyllja e Kompanive
Për sipërmarrësi që dëshiron të formojë, të ndryshojnë ose të mbyllë një kompani, ne ofrojmë një gamë shërbimesh dhe një ndihmë të karakterizuar nga një praktikë e prekshme. Për më tepër këshilltarët tanë do të marrin pjesë drejtpërdrejtë në krijimin, ndryshimet ose mbylljen e shoqërisë
Këshillimi për institucionet financiare
Këshilla fiskale përfshin të gjitha fushat e taksave direkte dhe indirekte. Fushat e veprimit janë:
 • Procedurat dhe praktikat fiskale periodike
 • Përditësimi mbi zhvillimet e legjislacionit fiskal
 • Konventave ndërkombëtare mbi tatimin e dyfishtë - problemet dhe kërkesat
 • Planifikimin fiskal Kombëtar dhe ndërkombëtare
 • Gjykimet fiskale
 • Këshillimin fiskal dhe planifikimin e taksave
 • Këshillim të brendshëm mbi të drejtën dhe gjykimin fiskal
Marrëdhëniet me bankat dhe institucionet e kreditit
Bankat, si të gjitha kompanitë, janë të menaxhuara nga njerëz, të cilët, me instrumentet në dorë, të ofruara nga të njëjtat institucione dhe nga përgatitja e tyre e veçantë, vendosin normat dhe afatet kohore për të ofruar shërbime financiare për konsumatorët.
Ne, vendosim veten (kur është e nevojshme) si një ndërmjetës midis klientëve tanë dhe administratorëve të bankës, me qëllim që të tejkalojnë pengesat e ndërsjellta njohëse dhe të optimizojmë kohën e analizës dhe plotësimin e kërkesave përkatëse.
Ne jemi në një pozitë për të njohur klientët tanë në një mënyrë korrekte për institucionet e kreditit, "thyerjes së akullit" në një nivel të raporteve tregtare me funksionarët dhe menaxherët e bankës në mënyrën më të frytshme dhe duke arritur rezultatet e mëposhtme: reduktimi i kohes se vlerësimit të “çështjeve të biznesit” dhe arritjen e kushteve më të mira financiare.